نکات مورد توجه در میکروسکوپ نوری

اساس کار در میکروسکوپ‌های نوری بر مبنای عملکرد عدسی‌ها است. عدسی از شیشه‌هایی با بزرگ‌نمایی بسیار بالا ساخته می‌شوند، به این معنی که فاصله کانونی آنها بسیار کم است.
در قرن حاضر به میکروسکوپ های نوری به چشم کاتالیزگرهایی که سرعت رشد تحقیقات را چندین برابر نموده اند، نگاه می شود؛ چرا که بسیاری از مراحل تحقیقاتی صرفا با وجود تجهیزاتی اینچنین می توانند پیشروی داشته و به نتیجه ی مطلوب و دلخواه دست یابند.
البته طراحی تجهیزات جانبی متنوع و جالب برای هر میکروسکوپ در حوزه های مختلف سبب گردیده تاشرایط عملکرد این دستگاه ها روز به روز مطلوب تر از گذشته گردد و امید می رود که در سال هایی نه چندان دور، شاهد از بین رفتن بسیاری از محدودیت های فعلی این دستگاه باشیم.
منبع: محصولات نانو ایران