نمایندگی فروش میکروسکوپ نوری

شاید برایتان جالب باشد که بدانید این سایت با در اختیار داشتن بیش از 300نمایندگی فروش میکروسکوپ نوری پیشرفته در ایران، صاحب بزرگترین شبکه ی توزیع می باشد.
اگر چه در ابتدا هدف از ساخت میکروسکوپ های نوری، مشاهده اجسام بسیار کوچک بود ولی در عصر حاضر، هدف از به کار بردن این ابزار، محاسبه ی ویژگی های ریز ساختاری مواد می باشد. این گستره آنقدر در حوزه های مختلف پیشروی نموده که برای مشاهده ی نمونه های زیستی در آزمایشگاه ها، اندازه گیری مقطع سنگ های گوناگون، ذرات ریز خاک و ماسه و حتی سطح سرامیک و بسیاری از فلزات نیز استفاده می شود. یکی از مشخصه های بسیار پر اهمیت سیستم های نوری، تاثیر این سیستم بر روی پرتوهای نوری می باشد چرا که به جهتی که نور می تابد هیچ گونه وابستگی ندارد که هلمهولتز آن را اصل معکوس پذیری نامید.
منبع: محصولات نانو ایران