نمایندگی فروش میکروسکوپ نوری بازتابی زایس

این مجموعه با اخذ نمایندگی فروش انواع میکروسکوپ نوری بازتابی زایس، سعیدر ایجاد بستری مناسب برای دستیابی سریعتر هموطنان کل کشور به این تجهیزاتنموده است.
در میکروسکوپ های نوری بازتابی به جای اینکه پرتوهای نور از درون منبع بتابند از سوی یک پروب از جنس دی الکتریک به سمت نمونه تابیده می شوند. در ادامه، پرتوهایی که بوسیله ی عدسی بازتاب شده اند جمع آوری می گردند.
ممکن است این عمل توسط پروب فیبری انجام شود. البته اگر قرار باشد از این شیوه بهره گرفته شود غالبا سوزن های فیبری بدون داشتن پوشش به کار می روند، شدت نور کمتر بوده و به نوع سوزن وابسته می باشد.
منبع: محصولات نانو ایران