نمایندگی فروش میکروسکوپ نوری انعکاسی اصفهان

این مجموعه علاوه بر داشتن نمایندگی فروش میکروسکوپ نوری انعکاسی دراصفهان، کلیه مدل های آزمایشگاهی و حرفه ای را نیز عرضه می نماید.
میکروسکوپ نوری انعکاسی شاید یکی از ساده ترین اعضای خانواده ی میکروسکوپ های نوری باشد. در این دستگاه، نمونه بوسیله ی فیبر نوری روشن شده و پروب علاوه بر تابش نور به نمونه، پرتوهای بازتاب یافته را نیز جمع آوری می کند.
به عبارتی این سیستم هم کار نور دهی انجام می دهد، هم کار جمع آوری. به همین علت آن را انعکاسی نامیده اند. فیبر نیز علاوه بر اینکه نقش یک منبع تامین کننده نور را بازی می کند، به جمع آوری پرتوها نیز مشغول است.
منبع: محصولات نانو ایران