نمایندگی فروش میکروسکوپ نوری انعکاسی تبریز

کلیه ی مدل های جدید میکروسکوپ نوری بازتابی و انعکاسی، برای فروش راهی نمایندگی تبریز شد.
یکی از ساده ترین حالت هایی که در میکروسکوپ نوری دیده می شود مدل انعکاسی است. در این سیستم، فیبر علاوه بر تابش نور به سوی نمونه، پرتوهای بازتابی را هم خودش جمع آوری می کند. به عبارتی هم در نقش منبع نور است و هم در نقش جمع کننده آن!
پرتوهای بازتابی به سوی دیود حرکت می کنند و تبدیل به جریان الکتریکی می گردند. دلیل استفاده از دیود ایجاد جریان یکسو و بدون نوسان است. سیگنالی که در نهایت به آشکارساز می رسد قدرت بسیار ناچیزی دارد.
منبع: محصولات نانو ایران