نرخ میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک زایس

اگر چه شاهد تفاوت نرخ میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک زایس در مقایسه با مارک های دیگرهستیم اما بسیاری از کاربران اعتراف کرده اند که یک برند معتبر آلمانی ارزش این هزینه ها را داشته است.
میزان کنتراست تصویر در میکروسکوپ نوری میدان نزدیک از طریق پدیده ی بازتاب، فرآیند شکست، جذب و پراکنش موج های نوری تعیین می گردد و البته در این موقعیت، وابسته به خواص عملکرد موضعی نمونه ها نسبت به نور می باشد.
چشمه نوری در این دستگاه، غالبا یک پرتو لیزری است. البته ممکن است نورهای متفرقه از پرتوهای بازتابی و برگشتی نیز وجود داشته باشند. برای حذف این پرتوها، یک پلاریزور و شکافنده در درون دستگاه این کار را انجام می دهند.