میکروسکوپ نوری یکی از تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو

پیشرفت های اخیردرزمینه فناوری نانو مرتبط با کسب توانایی دراندازه گیری وکنترل ساختارهای منفرد درمقیاس نانو می باشد.تجهیزات آزمایشگاهی نقش کلیدی را برای اندازه گیری و تعیین ساختارو مشخصات مواد ایفا می کند.
به طور حتم شما نیز جزء دسته ای از خوانندگان هستید که در کتب درسی و مقالات علمی نام تکنیک های مختلف را شنیده اید. همان طورکه می دانید این تکنیک ها به دست یابی مفهومی از مفاهیم زیستی به ما کمک می کنند.

سلول را می توان از چندین جنبه مختلف مورد بررسی قرار داد و آن را مطالعه نمود و به تفاوت ها و شباهت هایش بین دیگر سلول ها پی برد. این جنبه ها می تواند مقایسه ساختاری و مورفولوژی سلول، وجود یا عدم وجود اندامک ها، بررسی بیان ژن های دخیل در سلول، مقایسه بیان ژن ها در انواع مختلف سلولی با هم، بیان پروتئین سلولی و بین سلولی باشد. مطالعه و بررسی ساختار سلول با استفاده از میکروسکوپ نوری به خودی خود نمی تواند گویای بسیاری از سوالات باشد. زیرا ساختار بسیاری از سلول ها شبیه هم بوده و همچنین قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری بسیار کم است. همچنین با نشان دادن فقط یک شکل ساده از سلول نمی توان مبنا را اثبات آن سلول قرار داد. امروز برای مشاهده سلولها، ابتدا آنها را با مواد فلورسنت رنگ می کنند و سپس با میکروسکوپ فلورسنت آنها را می بینند. با استفاده از این میکروسکپها می توان حتی پروتئینها را هم دید. برای نمونه های نسبتا ضخیم ،دستگاه پرتوالکترونی نیاز است که معادل میکروسکوپ نوری متالوژیکی بوده اما حدتفکیک بهتری راارائه نماید. یکی ازمحدودیت های میکروسکوپ الکترونی عبوری این است که اگر نمونه بسیار نازک نباشد،الکترون ها قویا درنمونه پراکنده شده یا حتی بجای عبور،جذب می شوند.این نقص،انگیزه ای برای ساخت میکروسکوپ های الکترونی روبشی شده که توانایی بررسی نمونه های نسبتا ضخیم رادارد.
منبع: محصولات نانو ایران