مقایسه میکروسکوپ نوری با میکروسکوپ الکترونی

میکروسکوپ یک وسیله حیاتی در آزمایشگاه است. دو نوع عمده از میکروسکوپها وجود دارد؛ آنهایی که از نور استفاده می‌کنند، و آنهایی که از الکترون استفاده می‌کنند.آیا می‌دانستید؟ میکروسکوپ توسط یک هلندی لنز ساز و یک دانشمند، به نام آنتنی‌ ون هوک اختراع شد. از آن‌ جا که او وسیله‌ای را اختراع کرد که بدون آن علم میکروب شناسی هم وجود نداشت، بنا بر این از او به عنوان پدر میکروب شناسی یاد می‌کنند. او هم چنین مواد مختلفی را با استفاده از اختراع خود مشاهده کرد، و به این ترتیب به عنوان اولین میکرو بیو لوژیست (کسی که زندگی و ویژگی‌های موجودات بسیار کوچک مثل: باکتری‌ها، قارچ‌ها و جلبک‌ها را بررسی می‌کند) در جهان شناخته می‌شود. میکروسکوپ‌های نوری ابزاری بودند که باعث کشف سلول‌ها و باعث تولد علم میکروب شناسی شدند در حالی که میکروسکوپ‌های الکترونی به ما اجازه می‌دهند که به اعماق واقعیت برویم و جزئیات بیش‌تری را ببینیم.
تفاوت اصلی بین میکروسکوپ نوری و الکترونی، نوع تابش و باز تابشی است که برای تشکیل تصویر استفاده می‌کنند. دو لغت نور و الکترون عباراتی هستند که در رابطه با تابش و باز تاب استفاده می‌شوند. استفاده از نور مرئی برای تابش به جسم، محدودیت‌هایی دارد که میکروسکوپ الکترونی آن‌ها را کاهش می‌دهد. با این حال میکروسکوپ‌های نوری در استفاده‌های عمومی، بسیار کاربردی‌تر می‌باشند.
میکروسکوپ‌های نوری، ساده و ترکیبی از چند جزء هستند که از نور مرئی برای تابش و بازتاب به جسم استفاده می‌کنند، که طول موج این نور بین 400 تا 700 نانو متر است. (یک نانو متر برابر است با 10-9 متر). میکروسکوپ با یک لنز شیشه‌ای، نور را در یک نقطه متمرکز می‌کند. از آن جا که نور در محدوده قابل مشاهده توسط چشم انسان است (نور مرئی) ما می‌توانیم تصاویر تشکیل شده توسط میکروسکوپ نوری را با چشم غیر مسلح ببینیم.
در مقابل، طول موج مؤثر ارائه شده توسط یک پرتو الکترون کمتر از 1 نانو متر است. این پرتو به کمک قطب‌های مغناطیسی مثل یک آهن ربا و با استفاده از بار منفی که الکترون دارد، در یک نقطه متمرکز می‌شود. از آن جا که ما نمی‌توانیم این پرتوهای الکترون را بدون آن که چندین بار به چشم ما برخورد کنند و به آن آسیب برسانند، ببینیم، تصویر در میکروسکوپ الکترونی توسط یک سطح حساس به الکترون تشکیل می‌شود و ما آن را می‌بینیم