مرکز پخش میکروسکوپ نوری در مازندران

ایجاد یک مرکز پخش برای عرضه ی مستقیم میکروسکوپ های نوری مانیتوردار در مازندران افتخاری دیگر برای این مجموعه بازرگانی است.
در میکروسکوپ های نوری وقتی پرتوها به نمونه تابیده می شوند معمولا واکنش میان نور و نمونه را نادیده می گیریم. به عبارتی فرض می کنیم هیچ پرتوی منحرف نشده و یا در اثر تابش توسط نمونه جذب نگردیده؛ به همین اندازه که پرتوها در حد لازم از داخل نمونه عبور کرده و یا بسته به مدلی که با آن کار مطالعاتی انجام می دهیم، از سطح نمونه بازتاب پیدا کنند تا امکان مشاهده تصویر فراهم شود کافیست. در اصل، از صد در صد پرتوهایی که انتشار می یابند، چند درصدی به عنوان تلفات محسوب می گردند.
منبع: محصولات نانو ایران