مرکز پخش میکروسکوپ نوری حرفه ای لایکا

هنگامی که برای مرکزهای مختلف جهت پخش انواع میکروسکوپ نوری حرفه ایلایکا بخصوص مدل های دوربین دار آن اقدام می کنیم یکی از سؤال های اساسیمیزان کیفیت تصاویر می باشد.
یکی از دلایلی که باعث می شود حتی هنگام کار با میکروسکوپ های قدرتمند و قوی نیز به تصاویر شفاف دست پیدا نکنیم و همچنان با مشکل کدر بودن تصاویر مواجه باشیم عدم تنظیم صحیح دستگاه بخصوص منبع نوری می باشد.
تنظیم دقیق کندانسورها به خوبی می تواند نور را در بهترین مکان هندسی ممکن جمع کند. زاویه ی تابش مناسب نور برای دیدن نمونه ها بر پدیده ی شکست نور و بازتابی که در اثر آن به چشم ما می رسد بسیار مؤثر است.
منبع: محصولات نانو ایران