مرکز پخش انواع میکروسکوپ نوری در تهران

پخش انواع میکروسکوپ نوری به مرکز های مختلف علمی تهران و سایر شهرها نشانمی دهد که روند تحقیقات در ایران با سرعت غیر قابل توصیفی پیش می رود.
شاید اولین دانشمندانی که موفق به ساخت نخستین میکروسکوپ نوری شدند، خودشان هم باورشان نمی شد که ایده آن ها بتواند جرقه ای اینچنین در دنیای علم بزند .
شاید اگر امروز در میان ما بودند از این همه مراحل طی شده متعجب می شدند و شگفت زده تر می شدند زمانی که می دیدند امروزه در همین قرن 21، میکروسکوپ در اکثر مراکز علمی و تحقیقاتی به چشم می خورد و به هر آزمایشگاهی که سرک می کشیم آن را عضو اصلی این مجموعه می یابیم.
منبع: محصولات نانو ایران