مرکز فروش میکروسکوپ نوری برای کودکان

استقبال بسیار خوب از مرکزهای فروش میکروسکوپ نوری برای کودکان نشان می دهد که این ابزار آموزشی توانسته است جایگاه خود را در میان خانواده ها تثبیت نماید.
در شکل مقابل اجزاء میکروسکوپ با شماره گذاری مشخص گردیده اند:
عدسی چشمی (شکل 1) همان جایی است که کاربر تصویر نهایی را از آن قسمت مشاهده می کند.
هنگام قرار گرفتن روی میز، بازوی دستگاه ( شکل 2) در مقابل کاربر قرار می گیرد.
صفحه گردان ( شکل 4) را می چرخانیم تا ضعیف ترین عدسی با عدسی چشمی همراستا شود.
شماره ی 6 و 7 مربوط به پیچ های تنظیم کننده و شماره ی 5 گیره های لام گیر را نشان می دهد.
شماره ی 5 نیز به گیره های نگهدارنده لام اشاره دارد.
منبع: محصولات نانو ایران