مرکز فروش میکروسکوپ نوری اپتیکال

امروزه مخاطبین فروش میکروسکوپ های نوری اپتیکال در جهان به مرز بیش از چند هزار مرکز علمی تحقیقاتی رسیده است. این آمار به تنهایی نشان دهنده ی مزایای بی شمار این ابزار می باشد.
نسل اولیه ی میکروسکوپ ها که با نام مدل های نوری یا همان اپتیکال متولد شدند صرفا به عنوان ابزاری که می توانستند نمونه ها را تا حدودی با جزئیات نشان دهند، شناخته می شدند.
در حالیکه با پیشرفت های علمی و صنعتی، نقایص جدی در این دستگاه ها احساس می شد.
کار بر روی منبع تولید کننده نور و طول موج های نوری سبب شد تا کم کم این نقایص برطرف شده و با طراحی مدل های پیشرفته تر روز به روز بر تثبیت جایگاه این نوع میکروسکوپ ها افزوده گردید.
منبع: محصولات نانو ایران