محل خرید میکروسکوپ نوری

جهت دستیابی راحت تر مخاطبین برای آشنایی با انواع مدل های دلخواهمیکروسکوپ نوری و خرید آن، یک پورتال ویژه را به عنوان محل اختصاصی، باهمین هدف در سایت ایجاد نموده ایم.
میکروسکوپ های نوری از دو منظر به اندازه گیری نمونه ها می پردازند: در نوع اول، تمام ویژگی هایی که مربوط به شکل ظاهری نمونه ها می شود، بررسی می گردد که محاسبه ی ابعاد شیء در راس همه ی آن ها می باشد. چون اینگونه اندازه گیری فقط ویژگی های ظاهری را اندازه گیری می کند، آن را اندازه گیری هندسی نامیده اند. در نوع دوم، تمام ویژگی های نوری مثل بازتاب و عبور نور از داخل نمونه، ضریب شکست و نور قطبیده بررسی می گردند که این روش را اندازه گیری نوری نام نهاده اند. به عبارتی هدف از کاربرد این ابزار، صرفا دیدن نمونه در ابعاد بسیار بزرگتر نیست، بلکه با مطالعه خواص و آنالیز دقیق ویژگی های نمونه می توان اطلاعات بسیار کاربردی از شیء استخراج نمود.
منبع: محصولات نانو ایران