محل خرید میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک

مانعی که در محل لیزر میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک قرار می گیرد، هنگام خرید باید مؤرد بررسی قرار گیرد.
یکی از حالات کاری میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک، جمع آوری نور بازتاب یافته می باشد. این شیوه برای پایش الکترولومینسانس مفید می باشد زیرا برانگیختگی تابش به روش الکتریکی انجام می گیرد و در پایان توسط سوزن دستگاه جمع آوری می گردد.
در این مدل، یک فیلتر شکافدار میان دو عدسی شیئ قرار گرفته است که فقط پرتوهایی که به روزنه های فیلتر برخورد می کنند موفق می شوند آن را پشت سر گذاشته و به عدسی دوم برسند. یک تقویت کننده نوری نیز بعد از عدسی قرار گرفته است.
منبع: محصولات نانو ایران