لیست قیمت انواع میکروسکوپ نوری بازتابی

نگاهی به لیست قیمت انواع میکروسکوپ نوری بازتابی نشان می دهد که بعضی از تولیدکنندگان این دستگاه مثل زایس توانسته اند کیفیت خود را به مخاطبین جهانی ثابت کنند.
پراش نوری تشکیل تصاویر را با محدودیت هایی روبرو ساخته که بسیار اساسی می باشند؛ به طوری که رفع آن ها عملی نیست.
اصل عدم قطعیت که توسط فردی به نام هایزنبرگ ارائه شده بیان می کند که تمرکز و مطالعه در نواحی که ابعاد آن در مقایسه با ابعاد طول موج به کار رفته بسیار کوچک می باشد، تقریبا غیر ممکن است.
دلیل این امر ناشی از محدودیت واکنش میان امواج الکترومغناطیس و نمونه ی مؤرد نظر می باشد که باعث می شود این امواج به دو شیوه پراکنده شوند.
منبع: محصولات نانو ایران