قیمت میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک نیکون

چند پارامتر در تعیین قیمت میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک نیکون از جملهوجود دریچه ها و یا عدم آن، نوع سوزن و منبع نوری دخیل هستند.
وقتی در دهه های ابتدایی قرن 20 ادوارد هاتچینسن ایده ی خود را مبنی بر ساخت دستگاهی که با جمع آوری پراش در میدان نزدیک بتواند تصاویری را خلق نماید مطرح نمود، دانشمندان زیادی از جمله انیشتین به مطالعه در این زمینه روی آوردند.
سرانجام بعد از گذشت نیم قرن تئوری کار میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک بوسیله ی اریک آلبرت اش و نیکولز مطرح شد. آن ها این کار را با طول موج هایی در حد میکرو و شکستن حد پراش انجام دادند. نخستین اندازه گیری های مربوط به میدان نزدیک، توسط دایتر پل رسما اعلام شد و تقریبا یک دهه بعد یعنی اواخر قرن 20، نخستین میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک بوسیله ی اریک بتزیگ و همکارانش ساخته شد.
منبع: محصولات نانو ایران