فروش انواع میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک

امروزه انواع میکروسکوپ های نوری روبشی میدان نزدیک آلمانی نیز در زمره ی مدل های پر فروش قرار گرفته اند.
در روش های معمولی که بسیاری از میکروسکوپ های نوری برای تشکیل تصویر از آن بهره می گیرند با محدودیت حد پراش مواجه هستند. از آنجا که این مسئله کاربرد مدل های نوری را تا حدود زیادی محدود کرده بود محققین را به ابداع دستگاهی که این معضل را برطرف کند، وادار نمود. درمدل میدان نزدیک، چون از روش های متفاوتی برای ایجاد تصویر استفاده می شود این معضل برطرف شده و این دستگاه موفق شده بر محدودیت حد پراش غلبه کند و به رزولوشنی در حد 10 نانومتر دست پیدا کند.
منبع: محصولات نانو ایران