خرید میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک المپیوس

گسترش نیاز روز افزون به میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک المپیوس نسبت بهبسیاری از مدل های دیگر مهمترین عامل افزایش خرید آن در بازار امروز میباشد.
میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک، یکی از اعضای خانواده ی میکروسکوپ های قدرتمند پروبی روبشی محسوب می گردد که اصول حاکم بر کارکرد آن ها مبنای اپتیکی دارد. منبع نوری به کار رفته در آن برای کاوشگر روبش کننده از طول موج هایی استفاده می کند که در مقایسه با طول موج نور مرئی کوتاهتر هستند. در اینگونه تجهیزات از طریق به کارگیری روشی که در آن موج های نوری با یکدیگر تداخل ویران کننده یا به اصطلاح مخرب را ندارند و با در دست داشتن یک فیبر نوری نوک تیز می توان به مطالعه انواع محیط ها پرداخت.
منبع: محصولات نانو ایران