خرید اینترنتی میکروسکوپ نوری بازتابی تحقیقاتی

آمارهای اینترنتی که از سوی سازندگان اعلام شده نشان می دهد گروه بزرگی ازکسانی که سفارش خرید میکروسکوپ نوری بازتابی و عبوری تحقیقاتی را می دهندصنایع بزرگ هستند.
رسیدن پرتوهای نوری و یا پرتوهای بازتابی به چشم انسان باعث می شود که آن جسم برای او قابل تفسیر باشد. اما در نمونه های کدر و مات که نور نمی تواند از آن ها عبور کند چگونه باید مؤرد مشاهده قرار گیرند؟
برای رفع این مشکل، میکروسکوپ های بازتابی پا به میدان گذاشتند. در این دستگاه، نور بازتاب شده به سمت عدسی توسط یک پروب فیبری جمع آوری می گردد. از آنجا که شدت نور در این روش کمتر می باشد یک تقویت کننده نوری برای تقویت پرتوهای بازتابی در مسیر این پرتوها قرار گرفته است.
منبع: محصولات نانو ایران