انواع میکروسکوپ ها و کاربرد آن

میکروسکوپ یکی از وسایل آزمایشگاهی اصلی در آزمایشگاه گیاه شناسی است . که در اینجا انواع آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و طرز کار با میکروسکوپ نوری معمولی را به تفصیل ارائه مینمائیم .

میکروسکوپهای مختلف دارای بزرگنمائی های متفاوتی میباشند که عموماً با وجود عدسیهای گوناگون، تصویر نمونه مورد نظر چند برابر میشود . اصول کلی در تمامی انواع میکروسکوپها براساس عبور نور با طول موجهای متفاوت از چندین عــدسی محدب میباشد که هرچقدر طول موج نور بکار رفته در میکروسکوپ مزبور کوتاهتر باشد قدرت تفکیک و یا جــداکنندگی آن میکروسکوپ بیشتر است .
انواع میکروسکوپها شامل موارد زیر می باشد:

1- میکروسکوپ زمینه روشن 2- میکروسکوپ فلور سنت 3- میکروسکوپ اختلاف فاز 4- میکروسکوپ تداخلی 5- میکروسکوپ زمینه سیاه 6- میکروسکوپ الکترونی گذاره 7- میکروسکوپ الکترونی نگاره 8- میکروسکوپ STM