اساس کار میکروسکوپ های نوری موجود

ساس کار در میکروسکوپ‌های نوری بر مبنای عملکرد عدسی‌ها است. عدسی از شیشه‌هایی با بزرگ‌نمایی بسیار بالا ساخته می‌شوند، به این معنی که فاصله کانونی آنها بسیار کم است.
مسیر نور از شیئ تا عدسی چشمی به طور کامل نشان داده شده است. برای فهم این شکل کافی است مبحث نور کتاب فیزیک دبیرستان را مرور کنید. ما در اینجا اشاره کوچکی به عملکرد عدسی‌های شیئی و چشمی خواهیم داشت.
عدسی شیئی، مهم‌ترین قسمت یک میکروسکوپ نوری است. این عدسی، یک عدسی همگرا با فاصله کانونی کوچک است که تصویری حقیقی، وارونه و بزرگ‌تر از شیء تشکیل می‌دهد. البته برای این منظور شیء مورد نظر باید بین F0 (کانون عدسی شیئی) و 2F0 (نقطه‌ای که فاصله آن از عدسی دو برابر کانون است)، عدسی قرار گیرد.
عدسی چشمی، مثل ذره بین عمل می‌کند و بزرگ‌نمایی ابتدایی عدسی شیئی را تقویت می‌کند. توان عدسی چشمی کمتر از عدسی شیئی است و تصویر وارونه عدسی شیئی را به یک تصویر مجازی، بزرگ‌تر و مستقیم تبدیل می‌کند.
منبع: محصولات نانو ایران