اجزای میکروسکوپ نوری تحقیقاتی

در پست زیر به بررسی اجزای ساختار میکروسکوپ نوری می پردازیم.میکروسکوپ نوری یکی از گزینه های مطرح در بین میکروسکوپ هاست.
۱-
اجزای نوری : اجزاینوری عمدتاً مشتمل بر منبع تغذیه نور و قطعات مرتبط با آن میباشد ، از قبیل لامپبا ولتاژ ۲۰ وات ، فیلتر تصحیح نور و کندانسور که کندانسورمشمل بر پنج قطعه است که نور را تصحیح کرده
۲-فیلتر رنگی ( تصحیح نور)
۳-دیافراگم که حجم نور راتنظیم میکند

۴- دو عدد عدسی محدب
۵- پیچ نگهدارنده کندانسور
۶- پیچ تنظیم دیافراگم

اجزای مکانیکی :

۱- پایه (Base) :کلیه قطعات میکروسکوپ بر روی پایه مستقر میباشد . در برخی از مدلهای میکروسکوپنوری منبع نور ، فیوز و کابل برق در پایه تعبیه میگردد .

۲- دسته (Handle) :جهت حمل و نقل میکروسکوپ از دسته استفاده میشود . نکته قابل توجه آنکه به هنگامجابجایی میکروسکوپ آن را روی میز کار نمی کشیم .

۳- لوله میکروسکوپ (Barrel): مشتمل بر عدسی شیئی (Ocular lens) وعدسی چشمی(Objective lens) که با بزرگنــمائیهای مختلف طراحی می شوند. عــدسی شیـئی دارای بزرگنمائی های X4 ، X10 ،X40 ، X60 و X100 وعدسی چشمی دارای بزرگنمائی های X10 ، X15 ، X18میباشد که بسته به نوع میکروسکوپ متفاوت است. عدسی شیئی معمولاً از چندین عدسیمحدب که در آن تعبیه شده است تشکیل میگردد.


۴- صفحه گردان یا متحرک (Revolver) : عدسیهای شیئی بر روی این صفحه قرار میگیرند و با چرخاندن آنموقعیت عدسیهای شیئی تغییر میکند.
۵- پیچ حرکات تند (Macrometrique) : این پیچ بر روی دسته تعبیه شده است و باعث میگردد که صفحهپلاتین با سرعت بیشتری در جهت عمودی جابجا شود.

۶- پیچ حرکات کند (Micrometrique) : این پیچ بر روی پیچ حرکات تند قرار داد و صفحه پلاتین را درجهت عمودی و درحد میکرون جابجا میکند .

۷- صفحه پلاتین (Platine plate) : صفحه ای است که نمونه مورد نظر روی آن قرار میگیرد و در جهتطول و عرض دارای دو خط کش مدرج میباشد که جهت ثبت و یادداشت مکان یک نمونه خاصبکار می رود .

منبع: محصولات نانو ایران